نکات کاربردی دوربین عکاسی

بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 5 شهریور 1399 در ساعت 12 : 27 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

نکات کاربردی دوربین عکاسی 

 

 نکات کاربردی دوربین عکاسی

 

اعداد 55mm-18 به چه معنا هستند؟

عــدد کوچکتــر نشــان دهنــده بــاز تریــن نمــا تصویــر بــدون زوم و عــدد بزرگتــر نشــان دهنــده بســته تریــن نمــا

تصویـر زوم شـده اسـت؛ بـه همیـن سـادگی. اگـر از یـک منظـره عکاسـی مـی کنیـد احتمـاال میخواهیـد بـاز تریـن نمـای

ممکــن را ثبــت کنیــد پــس بایــد تــا کوچکتریــن عــدد روی لنــز، زوم را بــه عقــب برگردانیــد. بــازهی اعــداد لنــز، نشــان

دهنـده ی فضایـی اسـت کـه لنـز پوشـش مـی دهـد.یـک لنـز 55mm-18 از نمـا یـا زاویـه ای کامـا بـاز تـا زوم متوسـط را پوشـش مـی دهـد. یـک لنـز 300mm-18

هـم از زاویـه ای کامـا بـاز ولـی تـا زوم فـوق العـاده زیـادی را پوشـش مـی دهـد، یعنـی مـی تـوان بـر روی شـیئی در

دوردسـت هـا فوکـوس کـرد. لنـز هایـی بـه نـام prime یـا ثابـت هـم وجـود دارنـد کـه امـکان زوم ندارنـد و همـواره زاویـه

ی ثابتـی را پوشـش مـی دهنـد. در آینـده توضیـح مـی دهیـم چـرا بـه زودی بایـد یـک لنـز ثابـت 50mm تهیـه کنیـد.

 

 

اعداد18 55 به چه معناست

 

اگـر بخواهیـد از حیوانـی در محیـط طبیعـی خـود کـه دور از شـما قـرار دارد عکاسـی کنیـد بایـد تـا حـد ممکـن و تـا

بزرگتریـن عـدد روی لنـز مثـال 200mmزوم کنیـد. لنزتـان را روی کوچکتریـن عـددی کـه دارد قـرار دهیـد و از درون

منظـره یـاب نـگاه کنیـد. بـه چیـزی کـه مـی بینیـد توجـه کنیـد تـا متوجـه شـوید زاویـه بـاز چگونـه اسـت. حـاال لنـز را

بـه روی بزرگتریـن عـدد آن بچرخانیـد و دوبـاره از درون منظـره یـاب نـگاه کنیـد. بـه تصویـر زوم شـده دقـت کنیـد. همـه

اش همیـن بـود!

پـس اکنـون مـی دانیـد وقتـی کسـی در 18mm عکاسـی مـی کنـد یـک زاویـه بـاز یـا عریـض را انتخـاب کـرده

اسـت؛ وقتـی در 55mm یـا 80mm عکاسـی مـی کنـد، زومـی متوسـط خواهـد داشـت و وقتـی 200mm یـا بیشـتر را

انتخـاب مـی کنـد تصویـر او یـک زوم بسـیار زیـاد دارد. اگـر مثـل مـن در منطقـه ای سـاحلی مثـل کالیفرنیـای جنوبـی

زندگـی کنیـد مـی توانیـد عکاسـانی را بـا لنـز هـای بسـیار بـزرگ ببینیـد کـه دارنـد از مـوج سـوارانی بـا فاصلـه ی 100

متـری خـود عکـس مـی گیرنـد. البتـه اغلبشـان لنزهـای غولـی مثـل لنـز نیکـون ridiculous 800 میلـی متـری 18000

دلاری را اجـاره مـی کننـد!!

مقالات مرتبط

راهنمای خرید لنز 

تجهیزات مناسب عکاسی

 

آتلیه کودک چیترا

 دارای مجوز رسمی از اتحادیه عکاسان و تصویر برداران تهران بصورت تخصصی در زمینه هایعکاسی کودک، عکاسی نوزاد، عکاسی بارداری 

فعالیت می نماید. این آتلیه مفتخر است عکاسی از کودک را با صبر و حوصله و ارتباط صمیمی با کودکان و ایده پردازی در انتخاب دکور,

رنگها, نوع چهره کودک و ترکیب بندی مناسب و متفاوت بهترین لحظات کودک دلبندتان را ثبت نماید.ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :