قاون یک سوم به زبانه ساده

بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 4 مهر 1399 در ساعت 18 : 43 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 قانون یک سوم به زبان ساده 

 بـه تنظیمـات دوربینتـان برویـد و قابلیـت Gridرا فعـال کنیـد تـا در منظـره یـاب شـبکه
ای از خطـوط عمـودی و افقـی نمایـش داده شـود. % 99تـازه کاران سـوژه شـان را درسـت در وسـط کادر عکـس قـرار مـی
دهنـد. همـه ی مـا هـم هنـگام مشـاهده کـردن، مسـتقیم بـه سـوژه نـگاه مـی کنیـم و در نتیجـه سـوژه را در وسـط کادر
چشـمان خـود مـی بینیـم. بـه همیـن دو دلیـل ایـن امـر چیـزی خسـته کننـده و عـادی بـرای مـا شـده اسـت و در عیـن
حـال همـان طـور کـه قبـا گفتـه شـد فرصتـی بـرای پیشـرفت خواهـد بـود

قانون یک سوم چیست

قانون دوز
هنـگام مشـاهده از درون منظـره یـاب،
یــک صفحــه دوز را تصــور کنیــد. همیشــه
نقــاط جــذاب عکــس را بــر روی مکانــی
کــه خطــوط هــم را قطــع مــی کننــد قــرار
دهیــد. در هنــگام ترکیــب بنــدی، کانــون
توجــه عکــس را بــر یکــی از خطــوط یــک
ســوم پاییــن، بــالا، چــپ و یــا راســت قــرار
دهیــد. از ایــن قانــون بــه ایــن منظــور
اســتفاده کنیــد کــه انــگار میخواهیــد بــه
سـوژه فضـای تنفـس بدهیـد. اگـر تصمیـم
داریـد در عکاسـی پرتـره، سـوژه را در وسـط
کادر قـرار دهیـد، ماننـد ایـن عکـس چشـم
هـای او را بـر روی خـط یـک سـوم بالایـی
تنظیــم کنیــد

 

 

قانون یک سوم در عکاسی پرتره

 

مــن چشــم هــای ایــن نوازنــده را بــر
روی خــط یــک ســوم بــالا قــرار داده ام تــا
کانـون توجـه عکـس باشـد. بـه طـور اتفاقـی
خطـوط یـک سـوم راسـت و چـپ، چهـره ی
ســوژه را قــاب گرفتــه انــد

در ایـن عکـس چهـره مـدل در محـل تاقـی خطـوط یـک سـوم راسـت و بـالا قـرار گرفتـه انـد. دسـت سـوژه را نیـز
در امتـداد خـط یـک سـوم سـمت چـپ قـرار داده ام

 

قانون یک سوم در فتوشاپ

 

 

ایـن عکـس را در جشـن بـزرگ هالوویـن گرفتـم. بـا نـگاه کـردن بـه برخـورد خطـوط یـک سـوم چـپ و بـالا مـی
توانیـد ببینیـد چـه کسـی توجـه عکـس را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. دقـت کنیـد کـه افـراد پاییـن تصویـر نیـز همـه
بـر روی خـط یـک سـوم پایینـی قـرار گرفتـه انـد

 

تعریف قانون یک سوم

 

اگـر از منظـرهی غـروب خورشـید یـا دیگـر مناظـر عکاسـی مـی کنیـد بدتریـن چیـز قـرار دادن خـط افـق درسـت
در وسـط عکـس اسـت چـرا کـه «همـه همیـن کار را مـی کننـد»! بیننـده هـم نمـی فهمـد چـه چیـزی در عکـس مهـم
تـر اسـت زیـرا آسـمان و زمیـن هـر دو بـه یـک انـدازه در عکـس قـرار دارنـد. چـه مـی شـود اگـر خـط افـق را بـر روی
خـط یـک سـوم بالایـی قـرار دهیـد تـا دو سـوم پاییـن بـه زمیـن اختصـاص داشـته باشـد؟ در ایـن صـورت بیننـده مـی
بینـد کـه زمیـن مرکـز توجـه عکـس اسـت و یکنواختـی کسـل کننـده ای کـه در همـه ی عکـس هـا مشـاهده مـی کـرده
اسـت، در ایـن عکـس وجـود نـدارد.
از طرفـی اگـر آسـمان رنگارنـگ و جـذاب اسـت لازم اسـت داسـتان دیگـری تعریـف کنیـد. پـس خـط افـق را بـر روی
خـط یـک سـوم پاییـن قـرار دهیـد تـا آسـمان دو سـوم از عکـس را در اختیـار داشـته باشـد و بتوانـد داسـتانش را بگویـد.
مـن چنیــن کاری را در خروجـی روبرویـی واتیــکان انجــام دادم. انــگار آســمان منفجــر شــده بــود، پــس مــن دو ســوم از
عکـس را بـه آن اختصـاص دادم. بـه عـاوه سـعی کـردم دو سـتون عمـارت روبرویـم را بـر روی خطـوط یـک سـوم راسـت
و چـپ قـرار دهـم تـا عکـس متعـادل شـود. مجبـور شـدم مقـداری حرکـت کنـم تـا همـه ی ایـن نـکات را رعایـت کنـم
امـا عکسـی کـه یـک بـار در عمـر آدم اتفـاق مـی افتـد ارزشـش را دارد

 

 

قانون یک سوم چیست

 

شروع به دنبال کردنش کنید - همه جا آنرا خواهید دید
ایـن تغییـر کوچـک تاثیـر بزرگـی بـر عکـس هایتـان مـی گـذارد. جالـب اسـت وقتـی ایـن قانـون را در عکـس هـای
اصولــی ای کــه مشــاهده مــی کنیــد جســتجو مــی کنیــد، آنــرا بــه صــورت عملــی مــی بینیــد. شــرط مــی بنــدم دفعــه
بعـدی کـه تلویزیـون مـی بینیـد نیـز ایـن قانـون را میابیـد. وقتـی در صحنـه ای از یـک فیلـم کلوزآپـی از بازیگـری کـه
دارد صحبـت مـی کنـد نمایـش داده مـی شـود آیـا فضـای تنفـس بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت یـا نـه؟
بـرای اینکـه ایـن قانـون را بیشـتر در عکـس مشـاهده کنیـد، بـه بخـش «عکـس هـای دیدنـی» سـایت لنـزک سـر
بزنیـد و مجموعـه عکـس هـای آن را مشـاهده نماییـد

تعریف قانون یک سوم

شـما ایـن قانـون را در همـه جـا مـی بینیـد. ایـن حقیقـت در مـورد مغـز وجـود دارد کـه وقتـی سـوژه را بـر روی یـک
سـوم تصویـر مـی بینیـد کسـری از ثانیـه صبـر مـی کنـد و سـپس بقیـه تصویـر را مـی بینـد. ممکـن اسـت بـه عنـوان یـک
بیننـده تـا کنـون متوجـه ایـن نشـده باشـید امـا ایـن اتفاقـی اسـت کـه در مغزتـان رخ مـی دهـد و بـه شـما مـی گویـد
یـک عکـس جـذاب اسـت یـا خیـر.


با تمرین کافی، قانون یک سوم ها ملکه ی ذهنتان می شود
هـدف ایـن بخـش ایـن اسـت کـه شـما در حیـن عکاسـی مـدام نسـبت بـه قانـون یـک سـوم هـا هشـیار باشـید. پـس
از یـک هفتـه کـه مـداوم در حیـن عکاسـی بـه ایـن قانـون فکـر کنیـد، دیگـر نیـازی بـه فکـر کـردن نیسـت و بـه طـور
خـودکار آنـرا رعایـت مـی کنیـد. مثـل هـر قانـون دیگـری کـه در ایـن کتـاب مطـرح شـد، اگـر بـه انـدازه کافـی آنهـا را
انجـام دهیـد ملکـه ذهنتـان مـی شـود و دیگـر نیـازی بـه تفکـر فعـال بـه آنهـا نیسـت. ایـن لحظـه ی واقعـا فـوق العـاده
ایسـت، وقتـی کـه متوجـه مـی شـوید دیگـر بـرای انجـام تنظیماتـی مثـل دیافراگـم، ایـزو و ... نیـازی بـه صبـر کـردن و
فکـر نداریـد و بـه راحتـی مـی دانیـد بـرای ثبـت آنچـه کـه مـی خواهیـد، بایـد چـه کاری انجـام دهیـد. هیجـان زده ام
ببینـم شـما کـی بـه چنیـن نقطـه ای مـی رسـید

نوشته مایک نیوتون

مقالات مرتبط نسبت های طلایی در عکاسی 

ترکیب بندی در عکاسی

آتلیه کودک چیترا

 دارای مجوز رسمی از اتحادیه عکاسان و تصویر برداران تهران بصورت تخصصی در زمینه های

 عکاسی کودک، عکاسی نوزاد، عکاسی بارداری  فعالیت می نماید. این آتلیه مفتخر است

عکاسی از کودک را با صبر و حوصله و ارتباط صمیمی با کودکان و ایده پردازی در انتخاب دکور, رنگها, نوع چهره کودک

و ترکیب بندی مناسب و متفاوت بهترین لحظات کودک دلبندتان را ثبت نماید.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :